İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası Nedir?

İzale-i şuyu davası, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu olan taşınır veya taşınmaz mallarda ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek bireysel mülkiyete geçişi sağlayan davadır. Bu dava, tüm paydaşlara karşı açılır. Paydaşların aralarında söz konusu malı nasıl pay edeceklerine dair bir anlaşma yapamadıkları hallerde ortaklığın ya satış suretiyle ya da aynen taksim yoluyla giderilmesi gerekir.

Ortaklığın giderilmesi davasında, tüm paydaşların bulunması şarttır. Paydaşlardan birinin ölmüş olması durumunda mirasçılarının tamamının davaya dahil edilmesi gerekir.

İzale-i Şuyu ancak, aynen taksim (bölünme) yöntemi ile veya satış yöntemi ile yapılabilir.

Taraflardan biri ortak malın aynen taksim edilerek ortaklığın giderilmesine istemesi durumunda, hakim taksim (bölme) şartlarının bulunup bulunmadığını araştırır. Aynen taksimin mümkün olması halinde bölünen parçaların değerlerinin eşit olmaması durumunda eksik değerdeki parçaya para eklenerek değerler arasında denkleştirme yapılır. Paydaşlar aralarında anlaşma sağlayarak bölünen parselleri alır. Eğer taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti kurmaya uygunsa, ortaklık aynen taksim yöntemiyle giderilir. Taşınmazın önemli ölçüde değer kaybına uğraması söz konusuysa bölünerek paylaştırılmasına karar verilemez.

Taşınmazın aynen taksimi mümkün değilse ortaklığın giderilmesinin satış yolu ile yapılmasına karar verilir. Gayrimenkulün satışı, satış memurluğu veya icra dairesi aracılığı ile açık artırma şeklinde yapılır. Paydaşların aralarında oybirliğiyle anlaşmaları halinde satış  yalnızca ortaklar arasında yapılır. Taşınmaz üzerinde muhdesat(bina, ağaç vb.) varsa bunlarda taşınmaz ile birlikte satılır. Bu davada yetkili mahkeme taşınmaz malın bulunduğu yer mahkemesidir.

Ortaklığın giderilmesi davasında dikkat edilmesi gereken birçok önemli ayrıntı bulunması nedeniyle hak kaybına uğramak istemeyen tarafların gayrimenkul hukuku konusunda uzman bir avukattan hukuki hizmet almaları faydalı olacaktır.

Leave a Comment