Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Nedir?

Ecrimisil, başkasının taşınmazını haksız olarak kullanmış olan kötüniyetli kimsenin, o taşınmazı haksız olarak elinde tutmasından doğan zararı ve elde ettiği veya etmeyi ihmal eylediği semereleri ödemekle yükümlü olduğu tazminattır. Bu tazminat miktarı, gelir getirebilecek bir yerin haksız işgali nedeniyle malikin o yerden “olağan biçimde yararlanamaması” yüzünden malvarlığındaki artışa engel olunan miktardır. Bu engel olmanın sağladığı, mal varlığına giremeyen çoğalmanın en azı kira en çoğu da tam gelir yoksunluğu olarak değişebilir.

Ecrimisilin amacı, eğer el atma olmasaydı malikin mal varlığı ne durumda olacak idiyse o durumun sağlanmasıdır.

Ecrimisil (haksız işgal tazminatı), bir malı kötü niyetle haksız olarak elinde tutan ve bundan dolayı mal sahibini zarara uğratan kişiden malın emsaline göre takdir edilerek alınacak oaln ücrettir. Diğer bir ifadeyle ecrimisil, malik olmayan kötü niyetli zilyedin, zilyet olmayan malike ödemekle yükümlü olduğu haksız işgal tazminatıdır.

İşgal edenin veya elatanın kötüniyetli olmadığı anlaşıldığı takdirde ecrimisile hükmedilemez. Ecrimisil geri dönük en fazla 5 yıl için istenebilir.

Ecrimisil davalarında, davacının işgal nedeniyle hangi yarardan yoksun kaldığı, davalının bu taşınmazı ne kadar süre işgal ettiği ve dava konusu taşınmaza ne suretle sahip olduğu gibi birçok önemli ayrıntı bulunması nedeniyle, hak kaybına uğranmaması için konusundan uzman bir gayrimenkul avukatından hukuki danışmanlık hizmeti alınması faydalı olacaktır.

Leave a Comment